bát tô sứ minh châu

bát tô loe trắng sứ minh châu