bộ 10 bát cơm sứ minh châu

Bộ 10 bát cơm trắng sứ minh châu

Bộ 10 bát cơm sứ minh châu trắng

-10 chén cơm C06