cốc sứ trắng có quai minh châu

Ca sứ có quai minh châu