đĩa sâu Minh Châu

Đĩa sâu Minh Châu 6 (kiểu Hàn Quốc)